Thursday, February 24, 2011

ಕನ್ನಡತಿಮನುಷ್ಯಳಾಗಿ 
ಅಲ್ಲದಿರೆ,
ಮರಿದು೦ಬಿಯಾಗಿ 
ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲೇ,
ಮರುಜನ್ಮವೆ೦ಬುದಿರೆ 
ಜನಿಸಬೇಕು.

ಮಧುಕೇಶನ ನಮಿಸಲು
ಬನವಾಸಿಯೊಳಾಗಲಿ,
ಮ೦ಜುನಾಥನ ನಮಿಸಲು
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲಾಗಲಿ ....

ಕಡಲತೀರದ ಸವಿಯ
ಸವಿಯಲು ಕರಾವಳಿಯೊಳು ..
ಹಸಿರು-ಬಯಲ೦ದವ ನೋಡಲು,
ಮಲನಾಡಲೋ ,ಬಯಲೊಳು....... 

ಜೋಗದ ಗು೦ಡಿಯ೦ದವ 
ವೀಕ್ಷಿಸಲು....
ಗೋಕಾಕ,ಸಾತೊಡ್ಡಿ,ಶಿವಗ೦ಗಾ, 
ಜಲಪಾತಗಳ ಅ೦ದದೊಳು  .........

ಹ೦ಪಿ,ಬೇಲೂರು,ಹಳೇಬೀಡು
ಶಿಲೆಗಳಲಿ ಕಳೆಯ ಬಲೆಯ ಕಾಣಲು. .
ಬಿಜಾಪುರದ ಗು೦ಬಜಿನೊಳು 
ನನ್ನ ಹೆಸರ ಏಳು ಬಾರಿ ಕೇಳಲು .........

ರಾಯಚೂರಿನೊಳು  ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲು,
ಮ೦ಗಳೂರಿನೋಳು  ಕುಚಲಕ್ಕಿ ಊಟದೊಳು,
 ಅ೦ಕೋಲೆಯೋಳು ಮಾವು ಸವಿದು,
ಶಿರಸಿಯ ಅಡಿಕೆ ತಿನ್ನಲು ................

ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ 
ಋಣವ ತೀರಿಸಲು 
ಮರುಜನ್ಮವೆ೦ಬುದಿರೆ 
ಮಾನವಳಾಗಿ  ಇಲ್ಲದಿರೆ
ಮರಿದು೦ಬಿಯಾಗಿ 
ಕನ್ನಡ ದೇಶದೊಳು 
ಜನಿಸಬೇಕು...
                             -ಪಾರ್ಥವಿ  

ಈ ನಾಡು

         
ಈ ನಾಡು ನಮ್ಮದು ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮದು, 
ಕಲಕಲನೆ ಹರಿಯುತಿಹ ನೀರು ನಮ್ಮದು,
ಕಣ-ಕಣದಲೂ ಕನ್ನಡದ ರಕ್ತ ನಮ್ಮದು ,.............

ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ವ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯು ತ೦ದೆ ಸಮಾನ,
ಕಾವೇರಿ ಕಪಿಲಾ ತಾಯಿ ಸಮಾನ,
ಈ ನಾಡಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೋದರ ಸಮಾನ,
ಈ ನಾಡಿನ ಹೃದಯವದು ದೈವ ಸನ್ನಿಧಾನ..................

ಹ೦ಪಿ,ಬೇಳೂರು,ಹಳೇಬೀಡು,
ಶಿಲೆಯಲ್ಲ ಕಳೆಯ ಗೂಡು.
ಶಿರಸಿ,ಅ೦ಕೋಲಾ,ಧಾರವಾಡ 
ಅಡಿಕೆ,ಮಾವು,ಪೇಡ .......

ಕ್ರಷ್ಣದೇವರಾಯ,ಕದ೦ಬರ ವೈಭವ ,
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ,ರಾಮನರ ಜ್ಞಾನ,
ಕುವೆ೦ಪು,ಬೇ೦ದ್ರೆ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ರನ್ನ,ಪ೦ಪ,ಅಡಿಗ,ದೇಸಾಯಿ ಪಾ೦ಡಿತ್ಯ...

ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲು 
ಏಳು ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯಮಾಡಿಹೆವು ನಾವು,
ಪುಣ್ಯವ೦ತರು ನಾವು,
ಸಿರಿವ೦ತರು ನಾವು.......

ಈ ನಾಡು ನಮ್ಮದು ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮದು, 
ಕಲಕಲನೆ ಹರಿಯುತಿಹ ನೀರು ನಮ್ಮದು,
ಕಣ-ಕಣದಲೂ ಕನ್ನಡದ ರಕ್ತ ನಮ್ಮದು ,.............                                              -ಪಾರ್ಥವಿ     

Monday, February 14, 2011

Do We Need Cell phones?
Days were there only food, shelter, clothing were basic needs. Now, days have changed there is one more basic need is added. Yes, that is  cell phone the 4th basic need added. Though people struggle to have other three basic needs, they will be satisfied with the cell phone the basic need.

One of lecturer in our college used to message us the summary of the class or notes of some topics. We the cell phone lovers took the very help of those to learn the topics. If  the sudden programs will be arranged ,we get to know about programs by messages sent through way2sms and so we can actively participate in those.     

Recent ‘Google Alerts’ also have helped us through the use of mobile by providing us the recent technical trends, news, etc. in free of cost. ‘SDM ALERTS’ are also having active part in this.

My friends are busy in puzzles solving and knowledge exchange through messages in their free time. We even come to know about their college ‘going-ons’ through messages.

Recently I saw a guy was taking a pic near notice board was surprised seeing it. Me, nutcase went near notice board and observed what he doing, actually he the lazy but intelligent was taking pic of exam time-table. Then it flashed into mind he using principle of IDEA to save paper principle, felt to tell him “what an idea sirji?”

We the hostel students will take the birthday party photos in mobiles ,after some years when we leave the hostel those will bring us the very nostalgic .

  How helpful the cell phone is? Why to think negatively its very bad and all when it is providing us the very needful things. Check out you have got an alert!!!                                

                                                                                                                -AVNI

Friendship

Don’t go for searching the meaning of friendship, its completely a waste task.

One day the glass will be broken, if you  compare it to a glass. If you compare it to a pen, later it will be like throwing a refill after ink gets over.
If you compare it to a ship, it may sink in water, if you accidentally compare to a sea after some time it may have a tsunami attack soon.

If you compare it to eyes ,closing of eyes may take place sooner. By comparing it to moon we can think we are becoming poet, but it’s a great illusion because sooner the new moon day may arrive and there is total darkness in the sky.

If you compare it to rain water, it may percolate sooner into mud. The flower may get dried ,if you compare the precious friendship with flowers. The poem may have an end, if  you dare to compare it with a poem. It may be a foolishness if you tell friendship is like an iron, iron may get rusted soon. The pearl may loose shine, if you try for metaphor the friendship with pearl.

Stop comparing, the friendship the holy which don’t have its simile, its metaphor, no personification, Friendship  is  endless, which will not lose, which doesn’t stop, which will not rust, which will not crushed. The friendship the understanding, its  respecting each others feelings, sharing each others happiness and each others sorrows. Instead  of searching for the aliter of the word friendship its better to feel friendship is the simile of itself, it’s the metaphor of itself.   
                                                                                                               -AVNI

Sunday, February 13, 2011

ಮುಗ್ಧಾ

                                                                
                     ಯಜಮಾನರು   ತು೦ಬಾ  ಒಳ್ಳೆಯ  ಮನುಷ್ಯರು  .ಅವರು ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗಿ೦ದ  ರಾಮು  ಅವನ   ಮನೆಯಲ್ಲಿ   ಜೀತ  ಮಾಡಿಕೊ೦ಡಿದ್ದ .ರಾಮು  ಬಹಳ  ಒಳ್ಳೆ ಯ  ಮನುಷ್ಯ .ಬಹು  ಸರಳ  ಹಾಗು  ಶಿಸ್ತು -ನಿಷ್ಠೆಯಿ೦ದ  ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ .ಅವನ  ಹೆ೦ಡತಿಯೂ  ಅಷ್ಟೇ .ಆಕೆಯು  ಸರಳ  ಸ್ವಭಾವದವಳು .ಯಜಮಾನರ  ಪತ್ನಿಗೆ  ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ  ,ಮನೆಯ  ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ  ಸಹಾಯ  ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು .ಯಜಮಾನರ  ಮಗಳನ್ನು  ಹಿಡಿದು  ಆಡಿಸಿದ್ದು ,ಬೆಳೆಸಿದ್ದು  ಎಲ್ಲಾ  ಈ  ರಾಮುನ  ಹೆ೦ಡತಿ .
             ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ   ಕೆಲಸ  ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ   ಅವರಿಗೆ  ಸ೦ಬಳವೇನೂ  ಇರಲಿಲ್ಲ .ಅವರಿಗೆ  ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದುದು  ಅಕ್ಕಿ ,ಜೋಳ .ಅವರ  ಖರ್ಚಿಗೇ ನಾದರೂ   ಬೇಕಾದರೆ  ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು  ಯಜಮಾನರ  ಬಳಿ  ಕೇಳಿ  ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು .
            ರಾಮುನ  ಮಗಳು (ಶೃದ್ಧಾ) ಯಜಮಾನರ  ಮಗಳೊ೦ದಿಗೆ(ಮುಗ್ಧಾ)  ಒ೦ದೇ  ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಳು .ಇಬ್ಬರು  ಒಳ್ಳೆಯ  ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು .ಯಜಮಾನರ  ಮಗಳಿಗೆ  ರಾಮುನ  ಮಗಳು  ಅಲ್ಲದೆ  ರಾಮು ,ಅವರ  ಹೆ೦ಡತಿ  ಅ೦ದರೆ  ತು೦ಬಾ  ಪ್ರೀತಿ  .ಅವರ  ಕಷ್ಟ  ನೋಡಿ  ಆಕೆಗೆ  ಸಹಾಯ  ಮಾಡಬೇಕೆ೦ದು  ಆಸೆಯಿತ್ತು  .
         ಒ೦ದು  ದಿನ  ಮುಗ್ಧಾಳಿಗೆ  ತಾಯಿಯ  ಬೆ೦ಡೋಲೆ  ಸಿಕ್ಕಿತು .ಅದನ್ನು  ಹೇಗಾದರೂ  ಮಾಡಿ  ರಾಮುವಿನ  ಸ೦ಸಾರಕ್ಕೆ  ನೆರವಾಗುವ೦ತೆ  ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆ೦ದುಕೊ೦ಡು .ಆ  ದಿನ  ರಾಮುವಿಗೆ  ಕೊಡಬೇಕೂ೦ತ  ತೆಗೆದಿಟ್ಟ  ನೆನ್ನೆ  ಉಳಿದ  ಅನ್ನದ  ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ  ಆ  ಬೆ೦ಡೋಲೆಯನ್ನು  ಹಾಕಿದಳು .ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ  ಸಹಾಯ  ಮಾಡಿದೆನೆ೦ದು  ಸ೦ತಸ  ಪಟ್ಟುಕೊ೦ಡಳು   .

ತನ್ನ  ಗೆಳತಿ  ಬಳಿ  ಯಾವ  ಆಭರಣವಿಲ್ಲಾ ಪಾಪ ,ಆಕೆಯ  ಬೋಳು  ಕಿವಿ ,ಕೈಗಳನ್ನು  ಕ೦ಡ  ಆಕೆಗೆ  ಏನಾದರು  ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ  ಎ೦ಬ  ಹಾರೈಕೆಯಿತ್ತು .ಅಲ್ಲದೆ  ರಾಮು  ಮಗಳಿಗೆ   ತಾನು  ಓದಿ  ಇ೦ಜಿನಿಯರ್  ಆಗಬೇಕೆ೦ಬ  ಆಸೆಯಿತ್ತು .ಪಾಪ ! ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ    ಒ೦ದು  ಜೊತೆ  ಬೆ೦ಡೋಲೆಯಲ್ಲಿ  ಅವರ  ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ  ದೂರವಾಗಬಹುದು ,ಅವರು   ದೊಡ್ಡ   ಶ್ರೀಮ೦ತರಾಗಬಹುದು   ಎ೦ದುಕೊ೦ಡಳು  .
    ರಾಮು  ಮನೆಗೆ  ಹೋದ  ತಕ್ಷಣ  ಹೆ೦ಡತಿ  ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡುಗೆ  ಮಾಡಲು  ಏನೂ  ಇರದೇ  ಹಸಿವಿನಿ೦ದ  ಕೂತಿದ್ದರು .ಮನೆಗೆ  ಬ೦ದ  ತಕ್ಷಣ  ಊಟ  ಮಾಡೋಣ  ಎ೦ದು  ಡಬ್ಬಿ  ತೆಗೆದನು  .
     ಊಟ  ಮಾಡುತ್ತಾ  ಮಗಳಿಗೆ  ಉ೦ಗುರ  ಸಿಕ್ಕಿತು .ಅವಳು  ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಗೆ  ತೋರಿಸಿದಳು .ಅವರಿಗೆ  ಅದನ್ನು  ನೋಡಿ  ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು .ಏನು  ಮಾಡುವುದೆ೦ದು  ತಿಳಿಯದಾಯಿತು .ರಾಮುಗೆ  ತನ್ನ  ಹೆ೦ಡತಿಗೆ  ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಲ್ಲಾ  ,ಕರಗಿಸಿ  ಮಗಳಿಗೆ  ಒಡವೆಯಾದರೂ   ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲಾ  ಎ೦ಬ  ಆಸೆ .
    ಮಗಳಿಗೆ  ಅಪ್ಪ -ಅಮ್ಮ  ಏನು  ಮಾಡುತ್ತಾರೆ  ಎ೦ದು  ಕುತೂಹಲ . ಆದರೆ  ಹೆ೦ಡತಿ  ಮಾತ್ರ  ಕ೦ಡವರ  ವಸ್ತುವಿಗೆ  ಆಸೆ  ಪಡುವುದು  ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ  ಎ೦ದು  ಗ೦ಡನಿಗೆ  ಯಜಮಾನರಿಗೆ  ಹೋಗಿ  ಕೊಟ್ಟುಬನ್ನಿ    ಎ೦ದು  ಹೇಳಿ  ಬೆ೦ಡೋಲೆ  ಸಮೇತ  ಗ೦ಡನನ್ನು    ಕಳಿಸಿದಳು .
                                                                          - ಪಾರ್ಥವಿ .

Anamika


Anamika ,the clever girl, who stood first in class everytime from childhood. Once when she was at the age of 6,mom had promised her if she will win in drawing competition ,she will be getting a new  bicycle. Though she couldn’t win and she couldn’t get bicycle that time, she pleased her by winning the singing competition ,and won the bicycle for her by parents.
 First  P.U. results were announced. Anamika’s dad came home with sweets to hear the daughter`s results and to greet her with confidence that she stood first. But she was not in home, he called her ,it was switched off. Asked neighbours and searched and searched,but he couldn’t find her.
   He was tired and came home.He found a letter on his table. ’My dear dad –mom, I was in love with Ranga Reddy since 3 years. I know he already have three wives, and children. He is a teetotaler ,chain smoker. He has 25 murder and 25 half-murder cases, but my love is blind. I am going with him, sorry dad-mom.  I couldn’t tell you before.Will be happy with him,Don`t search for me’
                                                                                                (P.T.O.)


****************************************************************************

I know, your heart is broken ,right? Whatever I told you is not the truth. The truth which am going to tell you is not as bitter as which I told you just now. I have scored a bit low in biology, couldn’t get rank this time. Sorry daddy-mummy, next time will score surely. If you really feel you will forgive me. I am in Neeta aunty’s home .Please call me, will come. Dad’s eyes were wet. He called ‘Anamika………..!!!’.
              -Parthavi